מינוי אפוטרופוס

שוקל למנות אפוטרופוס לבן משפחה? האם בן משפחתך זקוק לעזרה בקבלת החלטות בענייני גופו ורכושו? ברצונך להחליף את זהות האפוטרופוס שמונה לבן משפחתך מאחר שאינו מבצע את תפקידו בנאמנות? שוקל לנקוט במסלול משפטי חליפי או מקביל שיכול לתת מענה הולם לצורכי החסוי? 

הליך מינוי אפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריו של החסוי. הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בן הזוג או קרובי משפחתו של האדם עבורו מבקשים למנות אפוטרופוס. 

בבקשה יש לפרט את העובדות והנימוקים לצורך במינוי אפוטרופוס. לצרף לבקשה את המסמכים הרלוונטיים, הכוללים בין היתר חוות דעת רפואית, חוות דעת עובדת סוציאלית, זהות האפוטרופוס והסכמתו למינוי. הבקשה מוגשת בצירוף תצהיר חתום בפני עורך-דין לאימות העובדות המצוינות בבקשה. כמו כן, יש לצרף את הסכמת הקרובים לחסוי בתצהיר ערוך ומאומת כדין.  

לאחר הגשת הבקשה, יביע היועץ המשפטי לממשלה ממשרד הרווחה את עמדתו ביחס למינוי המבוקש. במקרה שלא הוגשה מראש חוות דעת של עובד סוציאלי, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על מבקש המינוי ועל האדם עבורו מתבקש המינוי. במקרה זה  יגיע עובד סוציאלי לביתו של האדם כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקש לתפקיד.

ככל שהבקשה למינוי אפוטרופוס מתקבלת. חייב האפוטרופוס להגיש פרטת רכוש ונכסים של החסוי לאפוטרופוס הכללי בתצהיר. האפוטרופוס יפקח על פעילות האפוטרופוס.  להגשת תלונה בעניין הקשור לאדם שמונה לו אפוטרופוס

האם ניתן לפסול אפוטרופוס שאינו מבצע את תפקידו בנאמנות?

חשוב לדעת הגם שבקרב הציבור רווחת לעיתים הדעה כי לא ניתן לפטר אפוטרופוס מתפקידו- בפועל אם בעקבות מינוי האפוטרופוס עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של החסוי, עשוי בית המשפט להורות על החלפת זהות האפוטרופוס והדבר תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. 

השיקול של טובת החסוי הוא שיקול העל. השיקול המכריע. אכן, בצדו של שיקול זה עומדים שיקולים נוספים אך כל אלה שיקולים משניים לשיקול טובת החסוי. 

במקרה שאדם אינו מסוגל לנהל רק עניין ספציפי בחייו ולא את כלל ענייניו. הרי שמשיקולים של טובת החסוי בית המשפט עשוי לצמצם את תחומי האחריות של האפוטרופוס, לדוגמא- אפוטרופוס על רכושו של אדם בלבד או אפוטרופוס אפוטרופוס על גופו של אדם בלבד. בנוסף, בית המשפט עשוי לפסול את האפוטרופוס ולמנות תחתיו אפוטרופוס אחר משיקולים של טובת החסוי. 

מהו המועד בו מסתיים צו מינוי האפוטרופוס? 

 

האפוטרופסות מסתיימת באחת משלוש הדרכים הבאות:

1. סיום טבעי של האפוטרופסות- אפוטרופסות על פסול דין מסתיימת, באופן טבעי, אם הוא חדל להיות פסול דין ובית המשפט ביטל הכרזתו כפסול דין וקבע כי הוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות. 

2. אפוטרופסות על מי שאינו קטין או פסול דין- מסתיימת אם בית המשפט קובע כי הסיבות שבגללן נקבעה האפוטרופסות חדלו מלהתקיים או שהושגה מטרת האפוטרופסות (במידה וניתנו הנחיות ספציפיות בצו המינוי).

3. אפוטרופסות על כל חסוי- מסתיימת כאשר החסוי הולך לעולמו.

ייצוג משפטי- מינוי ביטול והחלפת אפוטרופוס

הליך ההתנגדות לאפוטרופוס דורש תכנון. אסטרטגיה והתחשבות בכלל הפרמטרים אשר יכולים להוביל לביטול צו האפוטרופוס. לפני הגשת התנגדות לבית משפט לענייני משפחה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לענייני אפוטרופסות אשר יוכל לייעץ. לאמת ולייצג את האינטרסים שלך מול יתר בני המשפחה. היורשים ובתי המשפט למשפחה. 

למשרד רני רוזן זרחיה עו"ד– ניסיון רב בניהול הליכי התנגדות לצו מינוי אפוטרופוס ובהגנה מפני הליכים אלו בבתי המשפט לענייני משפחה ובערכאות הערעור. 

צור קשר מיידי,
לייעוץ בנושא מינוי אפוטרופוס

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך